image

KVKK

Kayakapı Premium Caves olarak bilgilerinizi sizinle sağlıklı bir iletişim kurmak, işlemlerinizi gerçekleştirebilmek ve hizmetlerimizle en iyi deneyimleri size aktarabilmek için topluyor ve de işliyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince kişisel verilerin elde edilmesi sırasında; Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi verilmesi ile ilgili aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, saklanması ve imhasına yönelik oluşturduğumuz politikalarımıza da bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; özel hayatların gizliliğine duyduğumuz saygıya istinaden kişisel verilerin kullanımında, temel hak ve özgürlükleri korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, güvenlik kameraları hakkında da detaylı bilgiyi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Veri sahibi olarak bize başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVK Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.

REZERVASYON