image

Sürdürülebilirlik

Turizm sektörü doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara bağlı olarak yaşamını sürdürmektedir. Bu sebeple hem doğal, kültürel ve tarihi kaynakları korumak hem de çalışanlarımızın ve yöre halkının faydasına çalışmalarda bulunmak ana ilkemiz olmuştur. Sürdürülebilir Turizm, Sürdürülebilir Gelişim ve Çevre Koruma kavramlarından yola çıkarak Kayakapı Premium Caves – Cappadocia otelimizdeki tüm süreçlerde;

 • ⦁ Resmi Kurumlar tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • ⦁ Çevre risk ve hedeflerini oluşturarak aksiyon planlarıyla sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
 • ⦁ İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
 • ⦁ Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini desteklemeyi ve çevresel etkinliklere katılmayı
 • ⦁ Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • ⦁ Doğanın kirletilmesini oluşturan etkenlere engel olmayı karbon ayak izini azaltmayı,
 • ⦁ Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı; zararları azaltmayı,
 • ⦁ Kirliliğin önlenmesi amacıyla atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya kontrol altına alarak geri kazanmayı,
 • ⦁ Yaşam döngüsü kavramını da benimseyerek çevre dostu ürünler kullanmayı,
 • ⦁ Tedarik zincirinde sürdürülebilirliğinin sağlanması için çaba sarfetmeyi, adil ticaret uygulamalarını hayata geçirebilmeyi,
 • ⦁ Bölgesel ve yerel tedarikçileri ve ortakları tercih etmeyi,
 • ⦁ Tedarik sürecinde mümkün olduğu kadar yakın civardan seçim yaparak teslimat araçlarının CO2 salınımını minimize ederek doğaya salınacak emisyonun azaltılmayı,
 • ⦁ Yerel veya uluslararası biyolojik çeşitliliğin korunmasını desteklemeyi,
 • ⦁ Otelimizde gerçekleşen faaliyetler son ucunda ortaya çıkan her türlü atığın, kaynağında özelliğine göre ayrıştırılması toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü sağlamayı,
 • ⦁ Faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre etkilerini en aza indirmek, çevre kirliliğini önlemek için her türlü izleme, ölçme, analiz ve kontrolü sağlamayı,
 • ⦁ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre hareket etmeyi,
 • ⦁ Enerji verimliliği yüksek makine ve ekipman kullanarak tüketilen enerjiyi mümkün olduğunca azaltmayı,
 • ⦁ Tesisimizdeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda görsel ve uygulamalı eğitimler vererek tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
 • ⦁ Tüm çalışanlarımızla birlikte kişisel gelişim, beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli arttırabilmek için eğitimler gerçekleştirmeyi,
 • ⦁ İnsan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen tüm yasalara tam uyum sağlamayı,
 • ⦁ İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi konularına azami özen göstermeyi, adil ve şeffaf işe alım politikası izlemeyi,
 • ⦁ Çalışacağı pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinlikler ile beraber kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip tüm bireylerin; yaş, ırk, cinsiyet, din, engellilik, sosyo-ekonomik durum vb. nedeniyle ayrım gözetmeksizin yönetim dâhil tüm pozisyonlarda istihdamını sağlamayı,
 • ⦁ Tüm çalışanlarımıza eşit, standart, güvenli şartlarda çalışma imkânı sunmayı,
 • ⦁ Tüm çalışanlarımız, taşeronlar ve misafirler için sağlıklı ve güvenli çalışma ve yaşama ortamı oluşturmayı,
 • ⦁ Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri önceden tespit edip, olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi,
 • ⦁ İşyerinde refahlarını iyileştirmek için çalışan geribildirimlerini toplamayı,
 • ⦁ Yöre halkı ile personelimizin uyum içerisinde bir ilişki kurmalarını sağlamayı,
 • ⦁ Bölgesel kalkınma adına kurulan Vakıf, Dernek ve birlikleri desteklemeyi ve mümkün olan tüm süreçlerde işbirliği yapmayı; Sivil Toplum Örgütlerinin istek ve çalışmalarını desteklemeyi,
 • ⦁ Sosyal Sorumluluk Projelerinde yer almaya özen göstermeyi,
 • ⦁ Toplumun ve yerel paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayacak toplumsal projeler geliştirmeyi ve işbirlikleri yapmak adına imkân yaratmayı,
 • ⦁ Faaliyet gösterilen coğrafyada bulunan tarihi ve kültürel farklılıkları korumayı ve saygı göstermeyi,
 • ⦁ Kültürel mirasın gelecek nesillere güçlendirilerek taşınmasına çaba göstermeyi,
 • ⦁ Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve geliştirilmesine olanak sağlamayı,
 • ⦁ Sürdürülebilir, esnek, şeffaf, hızlı iş süreçlerini yaygınlaştırmak ve verimliliği arttırmak için çevre dostu sonuçları analiz ederek doğru dijital dönüşüm süreçlerini işletmeye uyarlamayı,
 • ⦁ Misafirlerimizi, destinasyonun tarihini, kültürünü, gelenekleri ve yerel topluluğumuz ile birlikte sunulan yerel ürün ve hizmetleri keşfetmeye teşvik etmeyi,
 • ⦁ Tesisi dışında, yerel halk, flora ve fauna ile ilgili nasıl sorumlu davranmaları konusunda rehberlik etmeyi,
 • ⦁ Paydaşların istek ve beklentilerinin dikkate alınarak, karar alma süreçlerinde paydaş katılımını desteklenmeyi,
 • ⦁ Sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlar hem de paydaşlar nezdinde farkındalık oluşturmayı,
 • ⦁ Tüm faaliyetlerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ölçme ve değerlendirmesini yaparak olumsuzlukları azaltmaya yönelik iyileştirme aksiyonları almayı,
 • hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.
 • ⚠ Sürdürülebilirlik raporumuz için tıklayınız.
 • ⚠ Sürdürülebilirlik sertifikası için tıklayınız.

REZERVASYON